miércoles, marzo 05, 2008

Daemonia Nymphe - Krataia Asterope

Xx.Daemonia Nymphe - Krataia Asterope[2007].xX
1.Esodos

2.Krataia Asterope

3.Daemonos

4.Nocturnal Hecate

5.Mouson

6.Dios Astrapaiou

7.Divine Goddess of Fertility

8.Sirens of Ulysses

9.To Goddess Mnemosyne

10.Hymenaios

11.Ecstatic Orchesis

Genero: Greek Goth/Folk
Pais:
Grecia (Athens)

>>>.DOWNLOAD.<<<
Contraseña/PASS: Undegroundchazz

No hay comentarios.: